buy generic viagra online no prescription
Сегодня Четверг, 22 Марта 2018 11:34

Наши партнеры

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы социально-экономического партнерст в Украине

Версия для печати Отправить на e-mail

                                                                              ПЕРЕЛІК                  

Назва нормативно-правового документу

Реквізити

Спрямованість

1

Конвенція про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати

N 26 від
30.05.1928 р.
Генеральна конференція Міжнародної організації праці

Про встановлення мінімальних ставок заробітної плати працівників, зайнятих в певних галузях чи секторах промисловості (і, зокрема, в домашньому виробництві), в
яких не існує ефективної системи регулювання заробітної плати через колективні договори чи будь-яким іншим шляхом і в яких заробітна плата дуже низька.

2

Загальна декларація прав людини

 

Прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10.12.1948 р.  Стаття 23 (4): «Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити в професійні спілки для захисту своїх інтересів». 

3

Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів  N 98 від
08.06.1949 р.
Генеральна конференція Міжнародної Організації праці
Трудівники мають належний захист проти будь-яких дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи об'єднання в галузі праці.
 

4

Конвенція про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в сільському господарстві  N 99 від
06.06.1951 р. Генеральна конференція Міжнародної організації
 Про відповідну процедуру, за якою можуть встановлюватись мінімальні розміри заробітної плати працівників, зайнятих на сільськогосподарських підприємствах, і працівників суміжних професій.

5

Кодекс Законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 р.  Виступає      найбільш      ґрунтовною | основою, базисом системи правового регулювання трудових правовідносин; внутрішня структура передбачає      наявність      широкого спектру інститутів    законодавства, кожен з        яких присвячений і предметному регулюванню окремих сфер трудових правовідносин (режиму     роботи, трудового та колективного договорів, відповідальності, трудових спорів тощо).

6

Конвенція «Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм» N 144 від 21.06.76 р.
Генеральна Конференція Міжнародної організації праці
Про процедури, які забезпечують ефективні консультації між представниками уряду, роботодавців і працівників з питань, що стосуються до діяльності Міжнародної організації праці.

7

Конвенція «Про сприяння колективним переговорам» 1981 року N 154 від
19.06.81 р.
Генеральна конференція Міжнародної Організації праці
Відповідно до мети цієї Конвенції термін "колективні переговори" означає всі переговори, що проводяться між 
роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців з одного боку, та однією чи кількома організаціями працівників - з другого.

8

Закон України «Про охорону праці» №2694 від 14.10.1992 р. 

Визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників  на охорону їх  життя  і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної    влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища   і   встановлює   єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

9

Закон України «Про колективні договори і угоди» №3356-ХІІ від 01.07.1993 р.  Визначає   правові   засади   розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових  відносин  та соціально-економічних інтересів працівників і власників.

10

Закон України «Про оплату праці» №108 від 24.03.1995 р.  Визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

11

Конституція України:

частина 3 ст. 36 - право на участь у профспілках;

ст. 43 - право на працю та своєчасне одержання  винагороди за працю, яке захищається законом;

ст. 44; - право на страйк для захисту своїх     економічних     та     соціальних інтересів;

ст.   45   -   право   на   відпочинок   для працюючих;

ст. 46 - право на соціальний захист;

ст.59 - право на правову допомогу

28.06.1996 р.
 Має найвищу юридичну дію, містить норми загального характеру, але прямої дії (ст.8 КУ).

12

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

№280/97-ВР від 21.05.97 р. Визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організацій та діяльності правового статуту і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, взаємовідношень з роботодавцями, повноваження у сфері соціально-економічного розвитку тощо.

13

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

№137/98-ВР від 03.03.1998 р.  Визначає правові і організаційні засади функціонування системи заходів щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

14

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

№586-ХІУ від 09.04.99 р. Визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій, у т.ч. повноваження в галузі соціально-економічного розвитку тощо.

15

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

 

№1045-ХІV від 15.09.1999 р.  Визначає правові, організаційні та інші аспекти діяльності профспілок.

16

Закон України «Про організації роботодавців»

 

№2436-ІІІ від 24.05.2001 р. Визначає правові соціальні економічні , організаційні засади створення та функціонування організацій роботодавців, а також принципи взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілками, іншими об’єднаннями громадян.

17

Господарський кодекс України, частина 7 ст. 65.

№436-ІV від 16.01.2003 р.

 

Встановлена обов'язковість укладення колективних договорів на усіх підприємствах, які використовують найману працю.

18

Закон України «Про міжнародні договори   України»   -   стосовно   дії положень міжнародних конвенцій

№1906-IV від 29.06.2004 р.  Визначає порядок укладення та виконання міжнародних договорів, та їх статус відносно національного законодавства, у т.ч. у сфері соціально-трудових відносин.

19

Указ Президента України «Про розвиток соціального діалогу в Україні»

№1871/2005 від 29.12.2005 р.

Визначає основні засади соціального діалогу, створення тристоронніх соціально-економічних рад при Президентові України та на місцевому рівні.

20

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження складу представників Сторони власників та уповноважених ними органів»

№39/А від 30.01.2006 р. Затверджено склад представників Сторони власників та уповноважених ними органів (облдержадміністрація, роботодавці) щодо ведення переговорів по укладанню регіональної угоди та контролю за її виконанням.

21

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про утворення обласної тристоронньої соціально-економічної ради»

№69/А-2006 від 13.02.2006 р. Утворена обласна тристороння соціально-економічна рада, затверджено склад та Положення про неї.

22

Указ Президента України «Питання секретаріату Національно тристоронньої соціально-економічної ради»

N453/2006 від 29.05.2006 р. Пункт 5. Секретаріат Національної ради під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку із Секретаріатом Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями
роботодавців та їх об'єднаннями, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими громадськими організаціями.

23

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Україні»

№445-Р від 01.08.2006 р. Визначає план заходів щодо виконання Указу Президента України «Про затвердження плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Україні» центральними та місцевими органами виконавчої влади.

24

Регіональна угода між Одеською обласною адміністрацією і обласною організацією роботодавців та Федерацією профспілок області на 2007-2009 роки

Підписано 27.01.07 р. Зареєстровано Мінпраці України 19.03.07 р.       за №19 Положення угоди визначають узгоджені позиції і дії Сторін щодо проведення соціально-економічної політики в регіоні, розвиток соціального діалогу, забезпечення прав і гарантій трудящих та стабільності в області.

25

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження заходів щодо виконання Регіональної угоди»

№554/А від 21.07.2007 р. Затверджені заходи щодо виконання Регіональної угоди, визначені конкретні виконавці і строки виконання зазначених заходів та інформування облдержадміністрації про хід їх реалізації.

26

Проект Закону України «Про соціальний діалог в Україні»

№1440 від 25.01.2008 р.   Визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в   Україні   з   метою   регулювання трудових, соціально-економічних відносин, забезпечення соціальної стабільності, розвитку громадянського суспільства.

27

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.02.06 р.№69/А- 2006 «Про внесення змін до складу обласної тристоронньої соціально-економічної ради» №122/А-2008 від 11.03.2008 р. Внесено зміни до складу обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

28

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до регламенту Кабінету Міністрів України»

N280 від 02.04.2008 р. Параграф 3: "Про залучення до прийняття рішень з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців."

29

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки

15.04.2008 р. Визначає загальні засади взаємодії сторін, їх обов'язки та напрямки роботи. Пункт 2.8. встановлює на період до запровадження розміру мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи мінімальну тарифну ставку робітника І розряду у виробничій сфері (за винятком бюджетних установ) у розмірі 120 відсотків мінімальної заробітної плати.

30

Указ Президента України
«Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціального діалогу в Україні»

№451/2008 від
19.05.2008 р.
Пункт 3. Про прискорення розроблення за участю сторін соціального діалогу та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо:
загальнодержавної програми розвитку трудового потенціалу України;
захисту грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця;
внесення до законодавчих актів з питань державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні змін, які передбачали б залучення уповноважених представників сторін соціального діалогу (всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців) до участі у вирішенні питань щодо реалізації державної політики у сфері регулювання природних монополій. 

31

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009роки»

№1250 від 17.09.2008 р. Розпорядженням затверджені заходи щодо виконання Генеральної угоди, визначені конкретні виконавці, строки виконання заходів та інформування КМУ щодо стану їх реалізації.

32

Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади»

N1068 від 
10.12.2008 р.
п. 9 підп. «в»: "Про подачу на державну реєстрацію в міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади нормативно-правового акту 
з питань, що стосуються соціально-трудової сфери».


33

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови  облдержадміністрації від 13.02.2006р №69»

№1132/А-2008 від 22.12.2008 р.

Внесено зміни до складу обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

34

Глобальний договір ООН: 10  принципів соціально відповідального бізнесу

29.12.2008 р. Глобальний Договір пропонує компаніям  забезпечити   -  в  рамках своєї сфери впливу - дотримання, підтримку та впровадження основних цінностей у сфері прав людини, трудових норм, охорони навколишнього середовища та боротьби з корупцією Глобальний  Договір є ініціативою, спрямованою на сприяння соціальній відповідальності бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами проблем   глобалізації   та   створення більш стабільної та всеохоплюючої економіки.

35

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Україні»

 

N285-р від
18.03.2009 р


Про внесення на розгляд Кабінету 
Міністрів України актів законодавства, які стосуються захисту соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників і роботодавців, а також тих, що спрямовані на подолання наслідків фінансово-економічної кризи, з дотриманням процедури погодження, визначеної Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки.

36

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.02.2006 р. №69 від 13.02.2006 р.»

№203/А-2009 від 14.04.09 р. Внесено зміни до складу обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

37

Кодекс України про адміністративні правопорушення, статті:

41 - порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці;

41-1 - ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору,

угоди;

41-2 - порушення   чи   невиконання колективного договору, угоди;

41-3 - ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод.

 

№1827-VI від 21.01.2010 р.

 

У статтях встановлені санкції адміністративного характеру щодо правопорушень у сфері праці та охорони праці.

38

Міжнародні конвенції, які ратифіковані Україною у сфері праці та соціально-трудових відносин   

Визначають загальні засади діяльності у сфері захисту прав та інтересів працівників на міжнародному рівні, інші соціальні та економічні права громадян.
       
       
       
       
       
       
       
 
 

Навигация
Главная Редактируем законопроекты Одесский регион.Возможности Деятельность организации работодателей
Бизнес и культура Календарь событий Каталог сайтов В помощь бизнесу Вопросы и ответы
Коммерческие предложения Игры Права потребителей Юридические консультации Эксперты и консультанты
 
Федерация работодателей Украины:


WEB Связаться с администратором сайта .
e-mail:
ooor@biznes.od.ua
Бизнес и все для бизнеса в Одессе © 2006 - 2018 Все права защищены.
При копировании и использовании материалов ссылка на наш сайт как на источник информации - обязательна!
Все логотипы и товарные знаки на сайте - собственность их владельцев.