buy generic viagra online no prescription
Сегодня Пятница, 25 Мая 2018 06:16

Наши партнеры

Договір ФОП-організація

Версия для печати Отправить на e-mail
Договір Фізична особа-підприємець - організація.
 
Д О Г О В І Р  б/н
про надання послуг
м. Одеса                                                                                                  „____” ____________ 2007 р.
 
Фізична особа-підприємець _____________________________________________________, пойменований надалі „Виконавець”, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію №____________________ від __________ з одного боку, і ________________________________, пойменований надалі  "Замовник", в особі _____________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:
 
1.      Предмет договору.
1.1.      Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати роботи _____________________________________________________________.
 
2. Ціна та сума договору.
2.1.  Валютою договору є національна валюта України – гривня.
2.2.      Загальна сума договору складає ___________ гривень (____________________________ гривень 00 коп.), без ПДВ.
 
3. Права та обов'язки сторін.
3.1. Виконавець зобов'язаний виконати роботи протягом _____________ 2007 року з моменту підписання цього Договору, а також передати Замовнику необхідну документацію по виконанню робіт. 
3.2. Замовник зобов'язується оплатити роботу у повному обсязі згідно з актом здачі - прийняття виконаних робіт після надходження відповідних бюджетних коштів на рахунки Замовника, але не пізніше ____________________ 2007 р.
3.3 Замовник зобов'язаний прийняти роботу згідно з цим Договором та актом здачі-прийняття робіт. Робота вважається переданою Виконавцем та прийнятою Замовником з моменту підписання ними акта здачі - прийняття робіт.
3.4. При прийманні робіт Замовник зобов’язаний перевірити кількість, якість виконаної роботи.
3.5. Сторони самостійно відповідають по зобов'язаннях перед третіми особами, що випливають з Договорів, які вони укладають для досягнення цілей даного Договору.
3.6. Сторони також несуть відповідальність згідно з розділом 4 Договору за дії, що вони самостійно без письмового узгодження з іншою стороною за Договором розпочали у відношенні  роботи чи коштів, якщо такі дії виходять за рамки прав і обов'язків сторін за даним Договором.
 
4. Відповідальність сторін.
4.1.У випадку порушення Виконавцем терміну, передбаченого пунктом 3.1. Договору, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі не нижче облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми Договору з моменту отримання бюджетних коштів.
4.2. У випадку допущення Замовником прострочення виконання зобов’язання по оплаті виконаної роботи Замовник зобов’язується повернути бюджетні кошти в повному обсязі з урахуванням штрафних санкцій на відповідний розрахунковий рахунок Виконавця в той же термін.
 
5. Порядок вирішення спорів.
5.1. Усі суперечки, що можуть виникнути у ході виконання зобов’язань за цим Договором, сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
5.2. Якщо сторони не зможуть досягти компромісу, суперечка підлягає розгляду відповідно до законодавства України.
 
 
6. Термін дії Договору.
6.1.      Даний Договір набирає сили з моменту підписання сторонами і діє до ____________ 2007 р. та повного виконання зобов’язань обох сторін за цим Договором.
 
7. Заключні положення.
7.1.      У випадку настання форс-мажорних обставин, що з'явилися причиною невиконання зобов'язань за цим Договором, сторона, що посилається на настання таких обставин, зобов'язана повідомити іншу сторону з наданням доказів.
7.2.     Доповнення і зміни до даного Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, повинні бути оформлені у письмовій формі і набирають сили з дати їхнього підписання повноважними представниками сторін.
7.3.     Договір складений у двох екземплярах українською мовою, по одному екземпляру для кожної сторони, причому усі екземпляри мають однакову юридичну силу.
 
8. Юридичні адреси і реквізити Сторін.
 
Виконавець
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
________________
 
М.П.
Замовник
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
________________
 
М.П.
 
 
 
Акт
передачі-прийому виконаних робіт
 
м. Одеса                                                                                        _____________ 2007 р.
 
 
 
Фізична особа-підприємець __________________________________________________, пойменований надалі „Виконавець”, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № ______________________________ від ____________ року, з одного боку і ____________________________________________________, пойменований надалі  "Замовник", в особі _____________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний акт до Договіру б/н від _____________ 2007 року про те, що ФО-П _________________________ виконав роботи ___________________________________________ на суму ___________ грн.( ________________________ грн. _____ коп..)у повному обсязі, якісно та у встановлені строки згідно умов Договору.
Замовник претензій до Виконавця відносно обсягів та якості виконаних робіт не має.
 

 

Виконавець
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
________________
 
М.П.
Замовник
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 
________________
 
М.П.

 

Здав                       ________________                        Прийняв                ______________
 
„         „                               2007 рік                             „          „                              2007 р

 

 
Регистрация и проверки
Финансово-хозяйственная деятельность
Делопроизводство
Бизнес-рекомендации
 

Навигация
Главная Редактируем законопроекты Одесский регион.Возможности Деятельность организации работодателей
Бизнес и культура Календарь событий Каталог сайтов В помощь бизнесу Вопросы и ответы
Коммерческие предложения Игры Права потребителей Юридические консультации Эксперты и консультанты
 
Федерация работодателей Украины:


WEB Связаться с администратором сайта .
e-mail:
ooor@biznes.od.ua
Бизнес и все для бизнеса в Одессе © 2006 - 2018 Все права защищены.
При копировании и использовании материалов ссылка на наш сайт как на источник информации - обязательна!
Все логотипы и товарные знаки на сайте - собственность их владельцев.